X

Tento eshop využívá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie a bez jejich použití není schopen fungovat. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Stiskem křížku v pravém rohu - rozumím.

počet produktů: 0
cena: 0 Kč
Kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
Možnosti plateb
Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů
Produkty v akci
LEGO Dimensions E.T. Fun Pack (71258)
původní cena: 491 Kč
457 Kč
UMAX VisionBook 13Wa Pro (UMM200V33)
původní cena: 7 010 Kč
6 800 Kč
Madden NFL 25 (hra PS4)
původní cena: 634 Kč
571 Kč
HRA PC - LEGO Star Wars: The Complete Saga
původní cena: 299 Kč
269 Kč
Nejnovější produkty
Knack 2 (PS4)
1 699 Kč
Darksiders III (XONE)
1 699 Kč
Darksiders III (PS4)
1 699 Kč
Darksiders III (PC)
1 499 Kč

Odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů

Kupující (spotřebitel ) v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních  dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, na adresu elektronické pošty prodávajícího ( info@kfobchod.cz) nebo adresu sídla prodávajícího, s uvedením čísla a data objednávky a čísla účtu pro vrácení platby. Zde můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ..., který je přílohou těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na adresu elektronické pošty kupujícího.

Dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., od 1.1.2014 Zákona č. 89/2012 Sb. § 1837  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy :

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) Prodávající nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči , digitálním obsahem se mimo jiné rozumí i prodávajícím dodávané cd klíče (kódy, digitální distribuce), zasílané elektronicky (emailem). Kupující odesláním objednávky (potvrzením) a odsouhlasením obchodních podmínek ( odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami), výslovně souhlasí s dodáním tohoto digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a proto spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy po dodání digitálního obsahu (zaslání emailem).

Spotřebitel nemůže uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží (např. produkt vyrobený dle zásad hygieny a ochrany zdraví, produkt vyrobený za nejpřísnějších hygienických podmínek, atd.) a produkt byl otevřen, použit . Takto vyrobený produkt ztrácí po otevření hygienickou nezávadnost a tím je znehodnocen. 

V případě, že kupující není spotřebitel , tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti ( na nákupním dokladu uvedené IČO ) , právo na odstoupení nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí.


V případě odstoupení od smlouvy  se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které kupující od prodávajícího na základě kupní smlouvy obdržel (včetně dárku), musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14  dnů od odstoupení od smlouvy, na vlastní náklady kupujícího.

Nelze si však zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě vysvětlovat jako půjčovna zboží na internetu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, funkční, kompletní ( včetně příslušenství,záručního listu,návodu,atd) s originálem dokladu o koupi ( faktura ) a originálem dopisu (formuláře) o odstoupení od smlouvy a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží by mělo být zabaleno v novém nebo jiném obalu (papír,karton, apod ),aby nedošlo k poškození ,popsání, polepení originálního obalu. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo na náhradu škody jemu tím vzniklou  a náhradu  skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží .   Zboží doporučujeme pojistit, prodávající neručí za škody vzniklé při přepravě a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím. Neposílejte zboží na dobírku, nebude přijato .

Dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V tomto případě bude každé vrácené zboží přezkoumáno a pokud bude potřeba uvedeno do původního originálního stavu, zákazník uhradí veškeré náklady s tím spojené.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající má v každém případě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, mezi které patří i  nárok na náhradu škody jemu tím vzniklou (např. zboží již nelze prodat jako nové,  zboží již nelze vrátit do původního stavu, vrácené zboží již nelze z hygienických nebo jiných důvodů opět prodávat, zboží bylo znehodnoceno  apod.).

V případě odstoupení od smlouvy  vrátí prodávající celou kupní cenu ( včetně dopravy ke kupujícímu ) kupujícímu , poníženou o náhradu škody a skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nejpozději ve lhůtě  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, v případě platby kartou zpět na platební kartu zákazníka. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému  způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli (kupujícímu) dříve, než mu spotřebitel (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady za navrácení zboží  zpět k prodávajícímu hradí kupující, rovněž tak náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek , nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět, takové odstoupení od smlouvy je neplatné.  Nárok na skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a případně  vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy