X

Tento eshop využívá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie a bez jejich použití není schopen fungovat. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Stiskem křížku v pravém rohu - rozumím.

Kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
Možnosti plateb
Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů
Produkty v akci
původní cena: 41 Kč
31 Kč
Seven: The Days Long Gone Limitovaná edice (PC)
původní cena: 660 Kč
618 Kč
Auto Carrera D132 - 30745 Chevrolet Corvette C7.R (GCD2293)
původní cena: 1 436 Kč
1 336 Kč
Nejnovější produkty
Knack 2 (PS4)
1 699 Kč
Darksiders III (XONE)
1 699 Kč
Darksiders III (PS4)
1 699 Kč
Darksiders III (PC)
1 499 Kč

Reklamace

                             REKLAMAČNÍ ŘÁD        

                                                                          Reklamační list

Veškeré reklamace se řídí našimi záručními podmínkami . Na veškeré zboží je poskytována zákonná záruka.  Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne našeho převzetí zboží k reklamaci.

1. Reklamace přes autorizovaný servis 

Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis.Reklamace tak bude vyřízena nejrychleji. Servis vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě,popř.vám sdělí , zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí. Je-li v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě (autorizovaný servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Autorizovaný servis určený k opravě je povinnen opravu provést  ve lhůtě danou zákonem, tj.do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití,v záručním listě , na internetových stránkách výrobce,dovozce a prodejce.

Autorizovaný servis lze zjistit na adrese : www.najdiservis.cz

Servisní střediska a veškeré informace ohledně reklamací lze zjistit také na tel.č.:  732 761 415

E-mail : reklamace@kfobchod.cz

kde vám poradíme a spolu najdeme nejvhodnější řešení spojené s reklamací.

 

2. Reklamace vyřizovaná s námi

Nejdříve nutno nás kontaktovat e-mailem nebo tel., že zboží chcete reklamovat. Po té vás budeme kontaktovat tel. nebo e.mailem , ohledně dalšího postupu reklamace, případně doporučíme a poradíme na který servis se obrátit.


Po předchozí domluvě ( ohledně postupu reklamace ) a následném potvrzení z naší strany, že reklamovaný produkt máte zaslat - reklamovaný produkt zašlete spolu s těmito náležitostmi:

- reklamovaný produkt v kompletním stavu (s veškerým příslušenstvím, tak jak bylo zakoupeno),

- doklad o koupi (faktura),

- reklamační list (s uvedením jména, adresy, e-mailu, tel., čísla faktury a objednávky, názvu reklamovaného produktu a popisu závady).

Můžete použít tento vzor reklamačního listu = Reklamační list

na naši adresu :   Karel Fischer - KFOBCHOD.cz

                          Mansfeldova 788

                          198 00  Praha 9

Důležité upozornění: Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat, přijatých k
reklamaci.. Proto si data zazálohujte a zařízení předávejte k reklamci bez těchto důležitých dat.

Zákazník ručí za správnost jím uvedených uvedených údajů v reklamačním listě. A podpisem v reklamačním listě nebo jen podáním reklamace zákazník souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.


Bez těchto náležitostí a předchozí domluvy nelze zboží k reklamaci přijmout a  zboží Vám bude na vaše náklady vráceno zpět nebo se domluvíme na dalším postupu . Lhůta pro vyřízení reklamace vám začne běžet až po dodání veškerých náležitostí. 

Zboží doporučujeme pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a pojistit. Neručíme za poškození nebo ztrátu během přepravy. 

Zboží zašlete doporučeně, na vlastní náklady, na naší výše uvedenou adresu .

Reklamované zboží nezasílejte ani nenoste na naší adresu(pouze fakturační adresa) bez předchozí domluvy a následného potvrzení z naší strany.V případě že tak učiníte  zboží nebude převzato a bude vám vráceno na vaše náklady zpět. Zboží nezasílejte ani na dobírku, bude vráceno na vaše náklady zpět.

 


 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY  -  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,  se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruční doba stanovená zákonem ( včetně výjimek stanovených zákonem ) . Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupujícímu doporučujeme před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně návodu k použití a následně se těmito instrukcemi důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí , že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Nárok pro uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 •Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba

•Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.

•Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze a pokynů stanovených výrobcem .

•Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

•Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

•Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

•Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

•Opotřebení zboží bylo způsobené jejím obvyklým užíváním, běžnou údržbou výrobku.

•Jedná-li se o spotřební zboží

•Zboží bylo spotřebováno

•Zboží bylo používáno pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé.

•Zboží nelze podle záručního listu identifikovat.

•Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným, prostředím nebo přírodními živly.

•Údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na zboží.

•Reklamace se nevztahuje na nevyhovující požadavky na hardware a software u počítačových her, programů, atd. (jsou uvedeny vždy na obalu), pokud byl u nich porušen původní obal. Zákazník je povinnen si tyto požadavky ověřit před nákupem, pokud nejsou uvedeny v popisku produktu, tak  dotazem prodávajícímu, emailem nebo telef., tyto informace jsou také dostupné na internetu.

•Reklamace se také nevztahuje na nevyhovující požadavky na hardware a software u digitálních produktů, pokud byl produkt již odeslán zákazníkovi, zákazník je povinnen si tyto požadavky ověřit před nákupem např. dotazem prodávajícímu (emailem, telef.), na internetu, atd.

•Reklamace se také nevztahuje na dodání jiného nežli objednaného zboží, pokud byl porušen jejich původní obal (týká se hlavně pc a konzolových her, počítačových a jiných programů, atd.). Zákazník je povinnen před porušením obalu překontrolovat zboží, po té nelze reklamaci uznat.

•Reklamace parametrů,konfigurací, obalu a vlastností nemůže být akceptována, zákazník je povinnen v případě jakýchkoli pochybností si je ověřit.

Dále prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem a používáním prodaného zboží, za opotřebení zboží (nebo jejích dílú)způsobené jejím obvyklým používáním, ani za částečné nebo úplné spotřebování. Dále prodávající nepřebírá odpovědnost za funkční vlastnosti, za škody způsobené neodborným používáním a neodbornou montáží , vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kratší životnost výrobku nelze  považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Při prodeji zboží s uvedenou expirační dobou na obale , uvedeným způsobem uskladnění nebo dalšími nároky , se řídíme datem expirace ,způsobem uskladnění apod., záruční doba končí uplynutím expirační lhůty na obale. V případě reklamace již otevřeného zboží nebo  částečně spotřebovaného zboží se reklamace posuzuje individuálně , záleží na různých okolnostech ( uskladnění , kolik bylo spotřebováno, jak dlouho se používalo apod. ).

Při prodeji krmiv pro zvířata - vzhledem k charakteru krmiv, jež je zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění se řídíme datumem expirace a způsobem uskladnění,záruční doba skončí
nejpozději uplynutím expirační lhůty uvedené na obalu.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). Záruka je v tomto případě 1 rok.

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď odstranění vady její opravou nebo  může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci;  není-li to povazy vady neúměrné může požadovat výměnu zboží nebo jen výměnu určité části, pokud se vada týká pouze určité části. Neníli oprava nebo výměna věci možná, může na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou (vadě) věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě (autorizovaný servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Využití autorizovaného servisu doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Autorizovaný servis lze zjistit na adrese : www.najdiservis.cz nebo na tel. : 732761415 ( od 15,00 – 18,00 hod ). Potřebujete-li tedy uplatnit záruční opravu , obracejte se na autorizovaná servisní střediska.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamace vyřizovaná s námi - nejdříve je potřeba nás kontaktovat emailem na: reklamace@kfobchod.cz, info@kfobchod.cz  nebo tel. č. 732761415.

Po předchozí domluvě ( ohledně postupu reklamace ) a následném potvrzení z naší strany, že reklamovaný produkt máte zaslat - reklamovaný produkt zašlete spolu s těmito náležitostmi:

- reklamovaný produkt v kompletním stavu (s veškerým příslušenstvím, tak jak bylo zakoupeno),

- doklad o koupi (faktura),

- reklamační list (s uvedením jména, adresy, e-mailu, tel., čísla faktury a objednávky, názvu reklamovaného produktu, popisu závady a požadavku jak reklamaci vyřídit).

na naši adresu :    Karel Fischer - KFOBCHOD.cz

                          Mansfeldova 788

                          198 00  Praha 9

Bez těchto náležitostí a předchozí domluvy nelze zboží k reklamaci přijmout a  zboží Vám bude na vaše náklady vráceno zpět nebo se domluvíme na dalším postupu . Lhůta pro vyřízení reklamace vám začne běžet až po dodání veškerých náležitostí. V každém případě zboží doporučujeme pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a pojistit. Neručíme za poškození nebo ztrátu během přepravy. Zboží zašlete doporučeně, na vlastní náklady, na naší výše uvedenou adresu .Reklamované zboží nezasílejte ani nenoste na naší adresu(pouze fakturační adresa) bez předchozí domluvy a následného potvrzení z naší strany.V případě že tak učiníte  zboží nebude převzato a bude vám vráceno na vaše náklady zpět. Zboží nezasílejte ani na dobírku, bude vráceno na vaše náklady zpět.

V případě, předání  reklamovaného  zboží  prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od následujícího dne od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě a končí vyrozuměním o vyřízení reklamace zákazníkovi emailem, SMS nebo telefonicky.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Běh lhůty může být pozastaven v případě nedodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení reklamace až do doby dodání veškerých podkladů. Prodávající je povinnen si je od kupujícího vyžádat.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Toto  se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě nepřevzetí reklamovaného zboží do 60 dnů od podání reklamace je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění při výdeji reklamace. Při nevyzvednutí do 6 ti měsíců bude zboží zlikvidováno.